Az Egyesület működése

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a Tagok összességéből áll.

A közgyűlés, a tagság választja meg az Egyesület tisztségviselőit, így az Egyesület elnökét, az Ügyvezető Testület tagjait, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjait, az Etikai Bizottság tagjait, a Független Minősítő Bizottság tagjait. Az Egyesületet az Ügyvezető Testület irányítja az Alapszabályban lefektetett elvek és előírások szerint.

Hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseit minősített szavazattöbbséggel hozza. Szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Intézkedéseiről köteles az Egyesület tagjait értesíteni.

Döntéseket hoz
- szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint tagfelvételről,
- az egyesület napi ügyeiről,
- a egyesület pénzügyi gazdálkodásáról,
- a minősítési kézikönyv eljárásrendjének kidolgozásáról és módosításáról,
- mindarról, amit a jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal.

Az Ügyvezető Testület tagjai: Berényi Milán, Hatos Hajnalka, Légrádi Tamás, Piroska Tímea, Szabó Kitti, Várady Judit.Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

Feladata
- a közgyűlés és az ÜT határozatai végrehajtásának és az ügyvitelre, gazdálkodásra, a pénzügyi és számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése,
- a fentiekről a tagság teljes körű tájékoztatása.

Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Kovács Katalin, Sinka Andor, Hrncsár József.


Etikai Bizottság

Feladata a tagok üzleti és szakmai magatartását etikai szempontból vizsgálni, saját kezdeményezés vagy bejelentés alapján.
Tevékenységét az Egyesület Etikai Kódexe szabályozza. Konkrét esetekben állásfoglalást fogalmaz meg, illetve határozatot hoz. Az etikai vétségeket az Etikai Kódex előírásainak megfelelően szankcionálja. Állásfoglalásai, határozatai a tagokra nézve kötelező érvényűek.

Az Etikai Bizottság tagjai: Kürtösi Gábor, Olgyay Beatrix.


Független Minősítő Bizottság

Feladata
- a minősítési kézikönyvben rögzített eljárásrend ill. követelményrendszer és az inspektori jelentés alapján határozatot hozni minősítések megadásáról vagy elutasításáról,
- szakmai ajánlások megfogalmazása,
- közreműködés az inspektorok felkészítésében, továbbképzésében.

Független Minősítő Bizottság tagjai: György Mariann, Kontráné Hegybíró Edit PhD, habil., Szabó Péter PhD, MBA, Dr. Válóczi Marianna PhD.

Szakértői Bizottság

Felnőttképzési szakértők által alkotott, állandó tagokkal és szükség esetén külsős, meghívott tagokkal működő, önkéntes alapon szerveződő, nem választott, a szervezetet és tagjait a jogszerű működésükben segítő független bizottság.

Elnöke: Kiss Tibor.
« vissza