Adatvédelem

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete Adatkezelési Szabályzatának kivonata

 

Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi irányelvek


Az Egyesület elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  Az Egyesület a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.  

 

Képzésekre, konferenciákra való jelentkezés

Az adatkezelés célja: az Egyesület által szervezett képzések adminisztrációja, díjfizetéshez kötött részvétel esetén a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (pl. a képzés, konferencia tartalmára, időpontjára, helyszínére és egyéb részletekre vonatkozó változások stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartásba vétele, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok kezelése, a szerződés teljesítése, kimutatások készítése.

A kezelt adatok köre:

a. Az jelentkezéshez köthető adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha az ügyfél az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím(ek),munkahelyének neve és városa, számlázási név és cím.

Az adatok törlésének határideje: a képzés befejezését követő 5 év, részvételi igazolások és esetleges jövőbeni kedvezmények érvényesítésének érdekében.

b.  Részvételi igazolás kiadásához kért adatok: születési helye és ideje, anyja neve.

Az adatok törlésének határideje: a képzés befejezését követő 3 hónap.

c. Kimutatások készítéséhez szükséges adatok: munkakör, tanított és beszélt nyelvek.

Az adatok törlésének határideje: a képzés befejezését követő 3 hónap.

Hírlevelekkel kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja: a hírlevelek megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat az Egyesület mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy amíg az e-mail cím meg nem szűnik.

Pályázat nyelvtanároknak, középiskolai diákoknak

Az adatkezelés célja: a pályázat lebonyolítása, adminisztrációja, a kifizetések nyilvántartása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, diákok iskolalátogatási igazolása, iskolájuk megnevezése, születési évük, tanárok diplomája, munkaviszonyukkal kapcsolatos adatok, a pályázatok szövege. 

Az adatok törlésének határideje: a nyeremény átadásától számítva 5 év leteltével.

A pályázatot az Egyesület közzé teheti, de a pályázatok ilyen felhasználásakor a pályázó kérheti, hogy neve ne jelenjen meg.

Nyereményjáték nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak

Az adatkezelés célja: a nyereményjáték adminisztrációja, a kifizetések nyilvántartása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha az ügyfél az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím)

Az adatok törlésének határideje: a nyeremény átadásától számítva 1 év leteltével.

Egyszeri információkérés és válaszadás

Az adatkezelés célja: a kérdésekre a válaszok megadása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, a feltett kérdés és a válasz.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat az Egyesület mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja.

Etikai ügyek

Az adatkezelés célja: a nyelvtanulóktól, nyelvtanároktól szármató etikai panaszok kivizsgálása.

A kezelt adatok köre: e-mail, név, a panasz jellege.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat az Egyesület mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja.

Rendezvényeken kép- és hangfelvétel rögzítése

Az adatkezelés célja: a rendezvények anyagának megőrzése, terjesztése.

A kezelt adatok köre: képmás, hangfelvétel. 

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: az Egyesület nem köteles törölni az adatokat, amíg érdeke áll fenn az adatkezeléshez, kivéve az érintett jogos panaszát.


Az Egyesület a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Összekapcsolható adatok:

Képzéseken, konferencián, tanári nyereményjátékokon és tanári pályázaton résztvevők neve, email címe, munkahelye.

Az összekapcsolás célja: Az eseményeinken rendszeresen megjelenő, vagy oda résztvevőket delegáló nyelviskolák, közoktatási vagy felsőoktatási intézmények esetleges kedvezményeinek érvényesítése érdekében. Az egyesület további eseményeit annak ismeretében tervezi, hogy eddigi résztvevői hány alkalommal, milyen képzéseken és eseményeken vettek részt.

 

Az Egyesület a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Az Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Egyesület megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Egyesületet felelősség nem terheli.

Az érintettek jogai 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Az érintett hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozáshoz, tiltakozáshoz és visszavonáshoz való jogát az Egyesület Adatkezelési Szabályzata részletesen szabályozza. 

« vissza