Az Egyesület működése

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely az ügyvezető testület tagjait választja meg. Az Egyesületet az Ügyvezető Testület irányítja az Alapszabályban lefektetett elvek és előírások szerint.
Az Ügyvezető Testületet a tagiskolák képviselői választják meg az évente egyszer rendezett közgyűlésen. Hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseit minősített szavazattöbbséggel hozza. Szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Intézkedéseiről köteles az Egyesület tagjait értesíteni.

Döntéseket hoz
- szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint tagfelvételről,
- pártoló tag és tiszteletbeli tag felvételéről
- a minősítési rendszer alapján a minősítési kézikönyv eljárásrendjének és követelményrendszerének kidolgozásáról és módosításáról
- a "Minősített és Ajánlott Nyelviskola" cím odaítéléséről illetve visszavonásáról.

Az Ügyvezető Testület tagjai: Berényi Milán, Gadaneczné Szarka Judit, Kátai Balázs, Kiss Tibor, Légrádi Tamás, Pulai Csaba, Salusinszky András, Ványi Gergely, Várady Judit.

Független Minősítő Bizottság
A Független Minősítő Bizottság (FMB) a szakmában elismertséget szerzett olyan tagokból áll, akik a tagiskolák egyikével sem állnak jogviszonyban és széleskörű inspektori gyakorlattal rendelkeznek. Négy tagját az Ügyvezető Testület kéri fel 3 éves időtartamra, és a közgyűlés szavazza meg. Az FMB elnökének megválasztását az ÜT javaslata alapján a közgyűlés szavazza meg. Az ÜT egy megbízott tagja állandó kapcsolatot tart az FMB-vel és tanácskozási joggal részt vehet annak minden ülésén, de a döntések meghozatalánál nem szavazhat.

Feladata
- az inspektori jelentés valamint a jelenlévő vezető inspektor konkrét ismeretei alapján határozatot hozni az adott minősítés megadásáról vagy elutasításáról,
- részletes jegyzőkönyv készítése az FMB üléseken elhangzottakról
- ÜT-nek jóváhagyásra elküldeni mind a minősítésről szóló határozatot, mind az ülések jegyzőkönyvét.

Független Minősítő Bizottság tagjai: György Mariann, Kontráné Hegybíró Edit PhD, habil., Szabó Péter PhD, MBA, Dr. Válóczi Marianna PhD

Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság
A három tagú Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (ESZB) tagjait a közgyűlés választja, két évi időtartamra. Tagjai újraválaszthatók.

Feladata
- a közgyűlés és az ÜT határozatai végrehajtásának és az ügyvitelre, gazdálkodásra, a pénzügyi és számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése,
- a fentiekről a tagság teljes körű tájékoztatása.

Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjai: Kovács Katalin, Lóránth Krisztina, Ványi Éva.

Etikai Bizottság
A három tagú Etikai Bizottság (EB) tagjait a közgyűlés választja, két évi időtartamra. Tagjai újraválaszthatók.

Feladata
A tagok üzleti és szakmai magatartását etikai szempontból vizsgálni, saját kezdeményezés vagy bejelentés alapján.
Tevékenységét az Egyesület Etikai Kódexe szabályozza. Konkrét esetekben állásfoglalást fogalmaz meg, illetve határozatot hoz. Az etikai vétségeket az Etikai Kódex előírásainak megfelelően szankcionálja. Állásfoglalásai, határozatai a tagokra nézve kötelező érvényűek.

Tevékenységéről évente egyszer a Közgyűlésen köteles beszámolni.

Az Etikai Bizottság tagjai: Kürtösi Gábor, Olgyay Beatrix, Révai Balázs.
« vissza